Saturday, April 2, 2011

A KEGYELEM EVANGÉLIUMA

Sziasztok! Mostanában sokat tanulmányozom Pál leveleit. A Rómaiakhoz írt levél 1. fejezetének, csak az 1-4. verséről írtam egy nagy füzetbe egy pár oldalt. Szószerint a Bibliának minden egyes szava egy csepp az Élet Forrásából, vagy egy morzs az Élet Kenyeréből megelégíti az embert. Most szeretnék veletek néhány dolgot megosztani veletek ebből a fejezetből. 1. FEJEZET: 1-4. vers Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomának hirdetésére. Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban, Az ő Fia felől, a ki Dávid magvából lett test szerint, A ki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, ... 1. Pál, Jézus Krisztus szolgája, aki apostolként lett elhívva. Az elhívásának a célja, hogy hirdesse az Isten evangéliumát. Nézzük meg mit ír erről az Apostolok Cselekedetei 9. fejezet, 15. verse: Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. Pál, tehát választott edény. Az Úr, Pálba, ebbe a választott edénybe a nevét, azaz önmagát helyezi abból a célból, hogy hordozza Őt a pogányok és királyok és Izrael előtt. Egy edény önmagában nem képes semerre se mozdulni csak akkor, ha valaki viszi. Pál az edény, aki hordozza az Úr nevét. Az Úr, akinek a nevét Pál hordozza, beleköltözik Pálba, az edénybe. Az Úr, aki mindenható és mindenütt jelen van:

  • Jelen van kívülről, hogy megfogja Pált, aki magától képtelen mozogni, helyes irányba menni, és viszi.

  • Jelen van Pálban, az edényben, aki az Ő nevét, személyét hordozza.

  • Jelen van ott is, ahová Pál viszi az Ő nevét.

Pál a választott edény, aki hordozza az Úr nevét. Emberi ésszel felfoghatatlan, de a következő dolog történik: Az Úr megfogja Pált, az edényt, és Ő maga az, aki Pálban, az edényben sajátmagát viszi, hordozza.


Most nézzük meg, mit ír erről a Galatákhoz írt levél 1. fejezet, 15. verse:


De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, ...


Isten, kegyelem által hívta el Pált. Isten evangéliuma, a kegyelem evangéliuma. Pál, a kegyelem evangéliumát vitte, de ahhoz, hogy a kegyelem evangéliumát hordozhassa, az első lépés, hogy Isten kegyelemét és kegyelem által történő elhívását elfogadja.


A kegyelem olyasmi, mint egy ruha, amit felad ránk az Úr. A kegyelem az egyetlen ruha, ami eltakarja a mi mezítelenségünket, szégyenünket, és ha az első emberrel szembetalálkozunk, aki még nem vette föl a kegyelem ruháját, ő mezítelen, de az ő mezítelenségét is csak a kegyelem ruhája fedezi be. Viszont, a kegyelem egy olyan ruha, amit ha azért veszel le magadról, hogy a kegyelem nélkül mezítelen embert felruházd, te sem maradsz mezítelen. A kegyelem egy olyan ruha, amit rajtad van, a tiéd, de bárkivel nyugodtan megoszthatod. Bátran felruházhatsz vele más mezítelen, szégyenben lévő embereket. Mindezt anélkül teheted, hogy neked el kellene veszítened a kegyelem ruháját, ami örökre eltakarta a szégyenedet. Attól a perctől kezdve, hogy az Úr rádöltötte a kegyelem ruháját, soha többé nem leszel mezítelen, azaz nem leszel szégyellni való Isten előtt. Mivel a kegyelem befedez, beborít téged, ezért nem lesz mit szégyellned az Úr előtt.


2. Pál, az Isten evangéliumát, a kegyelem evangéliumát hirdeti. Azt az evangéliumot, amit Isten már megígért. Az evangélium beteljesedésének a kezdete, az Isten ígérete, az Ő prófétái által ígért meg a szentírásokban.  • Szent az Isten

  • Szent az Ígéret

  • Szent az írás, mert Isten Szent Lelke van rajta.

  • Szentek a kezek, amelyek megírták, mert azokon is Isten Szent Lelke volt.

Nézzük meg mit ír erről Ézsaiás próféta könyvében a 7. fejezet, 14. versében:


Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek, ...


Nemcsak a kegyelem evangéliuma hirdettetik, de a kegyelem Istene is velünk van, mert az Immánuel, azt jelenti, velünk az Isten. Annyira velünk van, hogy sokáig Ő maga is itt élt a földön közöttünk, emberként.


Az Ézsaiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 6-7. versben ezeket olvashatjuk:


Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!


Jézus Krisztus, a seregek Urának, buzgó szerelmének a megtestesítője. Az Úr irántunk való szerelme NEM EGY ÉRZÉS, NEM EGY FOGALOM, hanem TEST és VÉR, ami kézzel fogható mindenki számára, aki elfogadja.


Ezt mi sem fejezi ki jobban, mint a sokak által ismert, Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezete. Az Úr SZENVEDÉLYES SZERELME, TEST és VÉR. Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának teste töretett meg, és vére ontatott ki, ebben mutatta meg, hogy mennyire szeret, és így válhatott számunkra az Isten szerelme Lélekké és Életté.


3. Ezt látjuk ebben a versben, hogy Isten szerelme, Krisztus megöretett TESTÉBEN és kiontatott VÉRÉBEN lett kifejezésre juttatva.


4. Isten testetöltött szerelme halálra adatott test szerint. Ezzel kifejezve azt is, hogy a bűnös emberi test cselekedetei csak ölni és meghalni képesek. Viszont, Jézus Krisztus, aki TÖKÉLETES ISTEN FIA, feltámadt a Szent Lélek által. Míg a bűnös emberi test cselekedetei ölnek és meghalnak, a bűntelen Isteni Lélek cselekedetei, megelevenítenek, megújítanak és éltetnek. Míg a test cselekedetei végleg meghalnak, a Lélek cselekedetei örökké élnek. Jézus Krisztus kereszthalála által, a mi bűnös testünk cselekedetei is meghaltak. Krisztus feltámadása által, az Ő Szent Lelkének a cselekedeteit kelti életre bennünk, amik örökké élnek és éltetnek. Az Ő Lelkének cselekedetei által testünk ugyan meghal, mert az Ő Lelke cselekedetei által elhagyva ezt a testet, új testet készít számunkra, amit viszont örökké éltet majd, és nem lesz több bűnös cselekedet.


Ha hiszed, hogy mindezt Jézus Krisztus személyesen érted is megtette, és teszi mind a mai napig, akkor ez a folyamat benned is végbe fog menni. Te is lehetsz szabad a test bűnös cselekedeteidtől, mert Jézus Krisztus vérének minden cseppje elegendő arra, hogy a te szégyellni való múltadat is eltörölje. Azért, hogy az Ő feltámadása által, egy új szégyentől szabad életed lehessen, és a Szent Lélek téged is megújítson. Azért, hogy egy nap neked is lehessen egy olyan tested, amely soha többet nem lát szégyent, fájdalmat csak örömöt és szeretetet.


Mindannyian lehetünk az Isten nevét, az Isten evangéliumár hordozó edények, akik az Ő kezében vagyunk


Isten áldjon, Orsi