Sunday, March 6, 2011

Összetörve?

Kedves barátom!

Ez a kis kitérő, ami nem kapcsolódik szorosan a az Ézsaiás könyvéhez, de van benne valami, ami mégis összeköti a két esetet. Az, hogy Isten tudja mit tesz a bűn az emberrel, mennyire összetöri, hogy szinte összeesik alatta. Viszont csak azt lehet összerakni, aki darabokra tört. Csak azt lehet fölemelni, aki elesett.

Ézsaiás könyvében is azt látjuk, hogy Izrael össze van roskadva a bűn terhe alatt. Ez az, ami a mi SZENVEDÉLY-esen szerető Istenünknek fájdalmat okoz.

Tehát az Ézsaiás könyvének 1. fejezetéből az 1-9.versek így kapcsolódnak ahhoz a történethez, amit Máté, Márk illetve János evangéliumában olvasunk.

3. Mikor pedig Bethániában a poklos Simon házánál vala, a mint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, a kinél alabástrom edény vala valódi és igen drága nárdus olajjal; és eltörvén az alabástrom edényt kitölté azt az ő fejére.
4. Némelyek pedig háborognak vala magok között és mondának: Mire való volt az olajnak ez a tékozlása?
5. Mert el lehetett volna azt adni háromszáz pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódnak vala ellene.
6. Jézus pedig monda: Hagyjatok békét néki; miért bántjátok őt? jó dolgot cselekedett én velem.
7. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és a mikor csak akarjátok, jót tehettek velök; de én nem leszek mindenkor veletek.
8. Ő a mi tőle telt, azt tevé: előre megkente az én testemet a temetésre.
(Márk 14, 3-8)

Ezt a történetet, amit Márk leír, János még a következőkkel egészíti ki:

3. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelék a kenet illatával. (János 12, 3)

Mindenét odaadta Jézusnak, nem csak megkente egy drága olajjal, de hajával törölte meg a lábát. Meg azt is olvassuk, hogy az ő könnyeivel öntözte meg Jézus lábát. Ez az asszony a szégyenétől, a bűneitől kezdve mindenét odaadta Jézusnak. Az asszony élete annyira össze volt törve, mint az olaj szelence. Az asszony könnyei annyira átmosták az asszony arcát, mint Jézust a fejéről lefolyó olaj. Ezen felül, az asszony az olajat Jézus fejére kiöntve, kifejezte felé mind azt, ami benne van. Könnyei jelentették azt, hogy mennyire össze van törve.
Jézus válasza erre mi volt. Felemelte, és azt mondta, hogy neki sok bűne lett megbocsátva.

Ma délelőtt, amikor dicsőítettem az Urat a gyülekezetben, most éneklés helyett csak álltam, és Élveztem Jézus közelségét. Mint, amikor a vőlegény felkéri a menyasszonyt, hogy táncoljon vele. Ez a szenvedélyesen szerető vőlegény és a szenvedélyesen szeretett menyasszony tánc közben nem egymás lábát nézik, hanem egymás szemébe tekintenek, és élvezik egymás bensőséges közelségét, és szinte meghatódásig szeretik egymást úgy, hogy egymáshoz bújnak, de még mindig szemtől szemben vannak egymással.

Mindez honnan indult? Egy bűnös nőtől, aki teljesen összetörve, kisírt szemekkel, szinte ráborul Jézus lábaira, és élvezi, a jelenlétét. Ez a Jézus azt mondja, ennek az nőnek sok bűne megbocsáttatott. Jézus felemeli az asszony fejét, és a szemébe nézve mosolyog. Egy nő, aki a bűntől már összeroskadva fekszik ott Jézus lábainál, aki ön erejéből nem tud felkelni, viszont Jézus számára nincs eléggé összeroskadva ahhoz, hogy Ő ne lenne képes őt felemelni.

Csak azzal bátorítalak kedves barátom, hogy ha valaki, akkor Jézus tudja mit jelent, amikor össze vagy törve, amikor ki van zokogva a szemed. Nincs senkiben szenvedélyesebb vigasztaló annál, mint aki, mindenható Isten létére, lenyúl személyesen hozzád, csak azért, hogy az Ő érted átszegzett kezével, letörölje a könnyeidet és felemeljen. Sem a testedben, sem a lelkedben nincs olyan valami, amivel Jézus ne tudna kezdeni valamit, amit Jézus ne tudna javadra fordítani. Azt add neki, amid van, ne azt, amid nincs. Ha csak fájdalmaid, könnyeid vannak, add oda neki azokat, és lásd meg, mit fog tenni velük.

Isten áldjon kedves barátom, aki ezt olvasod!