Monday, September 16, 2013

NAPLÓ 1/ DIARY 12013. SZEPTEMBER 3. KEDD

            A 24. zsoltárban Dávid, a dicsőség királyáról beszél, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Az 1-2. versben látjuk, hogy Dávid bizonyságot tesz arról, hogy ez a dicsőség királya, maga az Isten. Ő az, aki teremtette az eget és a földet, és mindent, ami abban van. Mivel Ő alkotta, ezért az Övé, azaz Ő rendelkezik felőle. Nincsen senki, aki Isten fölött áll. Ezért is méltó arra,hogy dicsőség királyának nevezzük..
A folytatásban Dávid elmondja, milyen ez a dicsőség királya. Mik a tulajdonságai, ami miatt szintén méltó arra, hogy dicsőség királyának nevezzük. Jézus Krisztus, aki jelen volt a világ teremtésénél. Jézusnál, senki nem rendelkezik nagyobb tekintéllyel.
A 7-10. versekben Dávd megerősti, hogy ki ez a dicsőség királya.
            Amikor ezt a zsoltárt elolvastam, először arra gondoltam, hogy ez Jézus első bevonulásáról szól, ami már megtörtént.
Aztán tovább gondolva a szálat, miért ne szólhatna Jézus második, dicsőséges eljöveteléről?
A Filippi levél azt írja, hogy minden térd meg fog hajolni előtte, amikor Jézus újra eljön, az Ő dicsőségében.
            Hiszem, hogy ez amit itt Dávid a 24. zsoltárban elénk tár, nagyon is aktuális napjainkra. Jézus bármelyik pillanatban visszajöhet.

SEPTEMBER 3. 2013 TUESDAY

     David speak about the King of Glory in the Psalm 24, He is Jesus Christ. We see that David testifies abut the King of Glory, who is the God. He created the heaven and the earth and everything in it. That is His, because He created it. There is no one who is above God. He deserves to be called the King of Glory. Next, David tells us what are the characteristics of the King of glory. Jesus was present at creation of the World. Nobody has a higher authority than Jesus. 
David confirmes zhat, who the King of glory is. 
  When I red this Psalm, first I thought it speaks about only first coming of Jesus. But when I was thinking more, I thought that why could not speak it about the second, glorious coming of Him.
The epistle of Philippians sais, every knee will bow before Jesus, when He is coming back, in His Glory.
   I believe that what David wrote in the Psalm 24, it is very current today.2013. SZEPTEMBER 4. SZERDA

A 29. zsoltár 1-2. versében, Dávid egy felhívást intéz felénk, hogy adjuk meg az Úrnak azt a tiszteletet, dicséretet, amire Ő méltó.
A 3-9. versekig, ha nem ismerném a zsoltár folytatását, egy olyan Istenről kapnék képet, aki hatalmas és rettenetes. Olyan erő van a szavaiban, hogy ki állhatna meg előtte? Viszont, Dávid a folytatásban, még mindig ugyan arról az Úrról beszél, és mégis itt azt látjuk, hogy az Úr erőt és békességet áraszt az Ő népére.
            Amit én ezen a zsoltáron keresztül megértettem, hogy az Úr miért is méltó az én dicséretemre, imádatomra. Azért mert ilyen erős, hatalmas Uram van, akinek, ha a szárnyai alatt vagyok, senki és semmi nem árthat nekem. Bárki, bármivel próbálkozik, az Úr hatalmas szava erőt és békességet szólt a szívembe, aminek kitörölhetetlen nyoma marad az életemben.

SEPTEMBER 4TH 2013 WEDNESDAY

  David draws our attantion for the first two verses os Psalm 29. We should define our honor to God. And we should glorify Him because, He is worthy.
If I didn't know the continuation of this Psalm, I would got a picture of a scary God. How big power is in His words and who could stands before Him? But David speaks about the same God in the next part of this psalm. Still we can see that same Lord, who gives stregth and peace on His nation. 
  What I understood through this Psalm, why He is worthy for my  praise. Because He is my powerful and awesome Lord. I can stay under His wings and nothing and no one can hurt me. Whoever tries hurt me with anything, the words of the Lord spoke power and peace into my herat. He left an indelibel mark in me. 2013. SZEPTEMBER 5. CSÜTÖRTÖK

            A Zsoltárok 45-ben a Felkentet dicsőíti az író, akit szerelmetesnek is nevez. Ahogy haladunk előre a zsoltárban, tudjuk, hogy itt Jézus Krisztusról van szó. Ő az, aki olyan szenvedéllyel szeret engem, hogy szavakat nem találok. A 45. zsoltár nagyon hasonlít egy mesére, ami egy királyfiról és egy királylányról szól. Azzal a különbséggel, hogy ez maga a valóság.
Ez által a zsoltár által a Szent Lélek felerősítette bennem a vágyakozást. a vőlegénnyel, Jézussal való találkozásra.
A folytatásban, az író a menyasszony tulajdonságait írja, aki arra lett rendelve, hogy a király, a Felkent kedvében járjon, őt dicsőítse.
            Boldog vagyok, hogy a Király, a vőlegény, egy nap eljön értem, és elvisz az ő véget nem érő menyegzőjére. Emberi ésszel felfoghatatlan, hogy Jézus menyasszonya lehetek, aki nem csak az Uram és királyom, hanem a vőlegényem is. A mindenség királya nem sokára visszajön értünk. Ez a 45. zsoltár is nagyon aktuális arra, hogy általa a Szent Lélek mid jobban és jobban felkészítsen a király érkezésére.

5TH SEPTEMBER 2013. THURSDAY

    The writer praises the anointed one in the Psalm 45. He calls Him the Loving! As we move forward in this Psalm, we knowt that it speaks about Jesus Christ. He is that person, who loves me passionately. I can't find words. The Psalm 45 is vey much like a fairy tale about a prince and a princess. But this is real. 
Through this Psalm, the Holy Spirit is amplified in me the desire to meet my fiancé, Jesus.
The writer continues this Psalm with bride properties. She was ordered  to please the King, the Anointed. 

  I am glad to know, one day my King, my Fiancé will come for me. He will take me to His endless nuptials. I can not comprehend human mind, how I can be the bride of Jesus. He is not only my Lord and my King, but He is my fiancé too. The King of all things will come back soon for us. The Psalm 45 helps me, to prepare for the coming King by the Holy Spirit.
2013. SZEPTEMBER 9. HÉTFŐ

            Ahogy ígértem a félév elején, ebben a szemeszterben, Isten dicsőségével fogok foglalkozni az áhitataimban.
            A mai délelőttön nem jött fel bennem konkrét Ige a Bibliából.Viszont, ahogy elkezdtem énekkel dicsőíteni az Urat, az Ő békessége és öröme járta át a szívemet. Arra bátorított, hogy ezt ne hagyjam abba. A Szent Lélek rámutatott arra, hogy nem szabad meglepjenek azok a dolgok, amik a világban történnek. Nem járhatok csukott szemmel, mindenütt látom, hogy mi folyik körülöttem. Egyre erőteljesebben látom a gonosz megnyilvánulásait. A kérdés csak az, hogy ezek a tények mire motiválnak engem? A hírek szaporodnak
A Szent Lélek arra buzdított, hogy ne hagyjam abba Isten dicsőítését. Minden pillanatban emlékezzek arra, hogy Isten az, aki mindezek fölött áll. Ez az Isten az én Apukám, az én Uram és Szabadítóm. Ez elég ok arra, hogy Jézusra, és ne a körülményeimre tekintsek, várva az Ő érkezését. Jézus az én drága vőlegényem.

9TH SEPTEMBER 2013. MONDAY

    I promised at the beginning of this semster, so I am going to deal with the glory of God in my Devos. 
  Today morning, no Bible verses in my mind. But, as I was starting to praise the Lord with songs, His peace and joy came into my heart. He was encouraged me, do not stop it. 
The Holy Spirit showed on those things what are happening in the world. He said, I can't be surprised by them. I cant walk wth closed eyes, I see everywhere, what is happening around me. I see more and more, how the evil manifests. The question is that, "What motivated me to these facts?" The news are multiplying. 
The Holy Spirit is further encouraged me to praise and worship God. He was saying, I need to remember in every moment for that God is above all. This God is my Father, my Lord and my Saviour. This is reason enough to look to Jesus and not on my circumstances. I really wait for His coming. Jesus is my precious Fiancé!